Avís legal | LOPD | POMArt Disseny
Català | Castellano | English | Français

Les presents condicions generals d'ús regulen el lloc web www.nuriasolano.com, del qual Núria Solano Dalmau amb domicili a l'Av Barcelona, 188 3r 1a d'Igualada (Barcelona) i amb NIF-47102766P és titular.


Per mitjà del lloc web www.nuriasolano.com, Núria Solano Dalmau proporciona informació dels seus productes i serveis.


Núria Solano Dalmau té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, les imatges, els textos i les dades que s'inclouen en el lloc web.


S'adverteix als usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, el contingut d'aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic i, per tant, també es regeix per tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.


Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés de Núria Solano Dalmau.